Fristerne til afdelingsmøderne er ændret

Fristerne til afdelingsmøderne er ændret. Det gælder fristen for, hvornår indkaldelsen til afdelingsmødet udsendes i afdelingen og fristen for hvornår alle indkomne forslag til afdelingsmødet skal være indsendt til administrationen.

Fristen for indkaldelsen er ændret til 5 uger før afdelingsmødet. Fristen for indsendelse af forslag til afdelingsmødet er ændret til 3 uger før afdelngsmødet. De øvrige frister for udsendelse af fx. beretning og budgetforslag samt referat for afdelingsmødet er uændret.

 

Alle beboere i AAB modtager information om digital kommunikation
Fremover vil materialer til afdelingsmødet fx indkaldelser, budgetforslag og indkomne beboerforslag blive udsendt digitalt via e-Boks.

Er du fritaget for digital kommunikation, vil du fortsat modtage materialerne ved fysisk brev. Der er også nogle lejere, som AAB ikke har fået cpr.nr. på – og disse opfordrer vi til, at give os tilladelse til at opbevare cpr.nr. via udfyldelse af denne blanket.


I dag har AAB ca. 1.400 lejemål ud af 8.600 lejemål, hvortil vi skal udsende materialerne ved fysisk post. I runde tal sparer vi i år 82.800 stykker papir til afdelingsmøderne.
Denne ændring oplyses til alle lejere i AAB ved fysisk brev i primo februar 2023. Heri fremgår også muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation.
Vi håber at alle AAB’s beboere tager godt imod ændringen