Beboerne er tilfredse

Alle beboere i AAB har haft mulighed for at udtrykke hvor tilfredse de var med den service, Servicecentrene
tilbyder. Og resultatet af den beboertilfredshedsundersøgelse der netop har været
afviklet, viser, at beboerne overordnet er meget godt tilfredse.

Undersøgelsen skulle afdække beboernes oplevede service hos Servicecentrene
og måle kvaliteten af de ydelser, som tilbydes.
Flere end 22% af de beboere, som har modtaget SMS’en har gennemført
besvarelserne. Det er en høj svarprocent.
I spørgeskemaet blev der bl.a. spurgt ind til, hvor mange henvendelser man
havde haft til sit Servicecenter; hvad henvendelsen drejede sig om; hvilken
henvendelsesform man oftest benyttede og om man var tilfreds med den
service, man havde modtaget.

De fleste beboere har typisk haft 2-3 henvendelser til deres Servicecenter
indenfor de seneste 16 måneder. Det vil sige, siden Servicecentrene åbnede
i maj 2017.
Den overvejende del af henvendelserne der drejede sig om forhold inde i
boligen, handlede om ”vandhane der drypper”, ”udskiftning af armatur”
eller ”tilstoppet afløb”.

Den mest anvendte henvendelsesform til Servicecenteret er via telefonen
med 54%. På anden pladsen kommer mail med 24%. Kun 4% henvender
sig til ejendomsfunktionæren i boligområdet for at få hjælp.

66% udtrykker tilfredshed eller meget tilfredshed med Servicecentrenes
åbningstider og generelle tilgængelighed. Adspurgt om tilfredsheden med
pasningen af udenomsarealerne; det vil sige snerydning, pasning af de
grønne arealer og renholdelse af de omkringliggende områder (fortove,
stier, indgangspartier m.m) svarer mellem 38-45% tilfredshed, medens 26-
29% er meget tilfredse. Kun 3-4 % svarer, at de er meget utilfredse.