Ejerskifte af privat indbo

I denne ejerskabserklæring erklærer du, at ejerskabet for det oplistede private indbo skifter ejerskab fra dig som fraflytter til den nye indflytter.  

Ejerskabserklæringen skal være AAB i hænde senest otte dage før datoen for fraflytningssynet. 
Ved overskridelse af denne frist, skal du betale for at få dit efterladte private indbo fjernet. Beløbet fastsætter vi ved fraflytningssynet. 
 
Vær opmærksom på, at du ikke kan overdrage rengøring til den nye lejer.  

Det overdragne indbo må ikke være til gene, når vi skal syne din bolig. Det betyder, at synsmedarbejderen skal kunne syne vægge og gulve samt bag skabe.

Det er dit ansvar som fraflytter at bortskaffe indbo, som ikke fremgår af denne aftale.

Information om ejerskabsskifte af privat indbo 

Ved fraflytningssynet godkender AAB ejerskabserklæringen. 

Synsmedarbejderen vurderer, om det private indbo er en hindring for, at synet eller istandsættelsesarbejdet kan gennemføres og derved ikke kan overdrages. Synsmedarbejderen afgør også, om noget af det oplistede indbo alligevel ikke kan overdrages. 

Hvis synsmedarbejderen ved fraflytningssynet konstaterer, at du har efterladt privat indbo, som ikke er overdraget, skal du som fraflytter betale for at få det fjernet. AAB fastsætter beløbet ved fraflytningssynet, og det vil fremgå af din fraflytningsopgørelse.  

Formularen fungerer således

Du skal indtaste dine oplysninger og indflytters navn og mailadresse.  Herefter skal du notere, hvad du ønskes overdraget. Du kan ikke overdrage andre genstande end dem, der er anført i afkrydsningslisten nedenfor. Når du klikker videre, kommer du til et underskriftsmodul. Når du har underskrevet med MitID, bliver der sendt en mail til den indtastede mail på indflytter, der også skal underskrive. Først herefter er formularen gældende.

*Hvis du overdrager tæpper, skal du stadig fjerne tæpper og tæppelister, så hele gulvet er synligt til fraflyttersynet. Det samme gælder for pergogulve/klikgulve og lignende gulvbelægning.  

**Hvis der overdrages hårde hvidevarer, skal følgende betingelser for installation overholdes. Tilslutning af vaskemaskine og opvaskemaskine, skal særligt opfylde 2 betingelser: 1) Maskinen skal placeres på en drypbakke, 2) Maskinen skal tilsluttes via tilløbsslange med indbygget Aqua-stop. Tilslutning af tørretumbler skal særligt opfylde 1 betingelse: 1) Tørretumbleren skal være af typen ”kondenstørretumbler”. Tilslutning af emhætte skal særligt opfylde følgende betingelser: 1) Emhætten skal have kulfilter, 2) Luftkanaler i form af en ventil eller en aftrækskanal må ALDRIG anvendes til tilslutning af emhætte, 3) I tæt-lav bebyggelse kan emhætte installeres med naturligt aftræk. Det kræver 230V m jording. Det er en betingelse for alle installationer, at de skal udføres lovligt og forsvarligt.

***Hvis du overdrager råderetsarbejder med reetableringspligt, skal disse arbejder være anført i afdelingens gældende råderetskatalog. Den nye lejer overtager pligten til at reetablere dette. 

**** Hvis du overdrager en el-ladestander, forpligter den nye lejer sig til at opsige abonnementsaftaler, hvis det er relevant. Den ny lejer overtager pligten til at reetablere dette. 

Eventuel reetablering af det oplistede indbo er indflytters ansvar.

Betingelser for aftalen

Fraflytter 
Du har opsagt dit lejemål. Det betyder, at du er forpligtet til at fjerne dit private indbo. 

Når du ønsker at overdrage noget af det ovenfor oplistede indbo, skal du sikre, at det ikke forhindrer synsmedarbejderen i at vurdere overfladerne, som indboet står på, opad, under, over mv.

Indboet skal derfor være muligt at flytte under selve fraflytningssynet, og hvis boligen skal istandsættes bagefter. Hvis du bor i en bolig med A-vedligeholdelsesordning, er du forpligtet til at nedtage al overdraget indbo, da boligen skal istandsættes.  

Du kan ikke overdrage indbo eller hårde hvidevarer, som er anskaffet igennem boligorganisationen. Indboet tilhører boligorganisationen. 

Det skal altid være muligt at kunne gennemføre istandsættelsesarbejder i lejemålet, trods overdragelse af privat indbo. Dette er den synsansvarliges vurdering/afgørelse. Er indbo til gene er det fraflytters opgave at fjerne/flytte genstanden/eller betale herfor gennem flytteafregningen.

Indflytter 
Du skal fjerne eller overdrage indboet, når du flytter ind. Du overtager også retableringspligt, hvis det overdragne indbo er omfattet af sådan en forpligtelse. Omkostninger til retablering er for egen regning.  

Indbo, som du eventuelt får overdraget uden for boligen, er som hovedregel med retableringspligt. Reetablering betyder at føre det tilbage til det oprindelige – fx den oprindelige belægning.  

Du er indforstået med, at du ved overtagelse af ovenfor oplistede indbo også overtager det fulde ansvar i forbindelse med reparation af skader på lejemålets bygning eller andet inventar, som er forårsaget af det overdragne indbo. 

Klik her for at udfylde blanket til ejerskifte af privat indbo.